ท่านไม่มีสินค้าในตะกร้าสินค้า
  • Thai
  • English

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท ออดิโอไฟล์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.GetSbuy.com ขึ้นเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาโฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

รายละเอียดสินค้าและสีของภาพ

บริษัทฯ จะพยายามอธิบายรายละเอียดสินค้าให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่ารายละเอียดสินค้าบนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งหมด รวมทั้งสีของภาพสินค้าที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป

การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบ User ที่มีประวัติการฉ้อโกง และอาจยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก หากตรวจพบบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องสมาชิกท่านอื่น รวมทั้งบริษัทฯ เองจกาการถูกหลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฏหมาย

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ เผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆก็ตาม

 

Loading...
Loading...